In Nederland’s Patriciaat, beter bekend als het ‘Blauwe boekje’, worden genealogieën opgenomen van families die de afgelopen 150 jaar (of langer) een vooraanstaande rol hebben gespeeld in de Nederlandse samenleving, en waarvan de leden nog steeds op de voorgrond treden in de werelden van wetenschap en cultuur, rechtspraak, openbaar bestuur of het bedrijfsleven.

boekenDe serie is begonnen in 1910 en was direct een succes. Inmiddels zijn 96 deeltjes verschenen, met daarin de genealogieën van bijna 1.800 geslachten.

Sinds 2016 worden de nieuwe uitgaven verzorgd door Historisch Bureau De Clercq en Uitgeverij Verloren. Ten behoeve hiervan is Stichting Het Blauwe Boekje, uitgever van Nederland’s Patriciaat opgericht. Het Centraal Bureau voor Genealogie, uitgever van de serie tussen 1940 en 2015, heeft hiervoor de publicatierechten aan de stichting overgedragen.
Inmiddels zijn twee edities van dit samenwerkingsverband verschenen. Zie onderaan deze pagina voor meer informatie.

Drs. Daan de Clercq is aanspreekpunt en verzorgt de (eind-)redactie. Uitgeverij Verloren (www.verloren.nl) neemt het drukwerk, de distributie en andere praktische zaken voor haar rekening. De stichting bewaakt de continuïteit en kwaliteit.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Drs. Alle Diderik de Jonge, voorzitter
  • Prof. dr. Jan Borleffs, vicevoorzitter
  • Mr. J. Christiaan van Oordt, penningmeester
  • Drs. Marjolein Regout, secretaris
  • Prof. mr. drs. Sebastiaan Roes
  • Prof. dr. Yme Kuiper
  • Jhr. Coert van Beijma thoe Kingma

Adviseurs van het bestuur zijn drs. Ileen Montijn en prof.dr. Jan Hein Furnee.

Drs. Daan de Clercq is door het bestuur aangesteld als directeur van de stichting en gemachtigd om deze naar buiten te vertegenwoordigen.


Belangstelling?
Wanneer u interesse heeft voor (her)opname van uw familie in het Blauwe boekje, dan wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen.
Informatie over een en ander kunt u alvast vinden in de hieronder te downloaden bestanden:

Algemene informatiefolder (pdf)

Criteria voor (her)opname (pdf)


Contact:

tel. 0252-347238
mobiel: 06-82169013
e-mail: info@blauweboekje.nl

Post- en bezoekadres:
Landgoed De Olmenhorst
Lisserweg 487C
2165AS Lisserbroek


Verkoop van nieuwe en oude deeltjes

Inmiddels is jaargang 96 (2018/2019) verschenen, het tweede deeltje van Nederland’s Patriciaat waarvan de uitgave is verzorgd door het samenwerkingsverband van Historisch Bureau de Clercq en Uitgeverij Verloren.
Deze editie bevat de genealogieën van dertien geslachten: Appeldoorn, Van Beuningen, Cluysenaer, Delprat, Van Goudoever (oudste tak), Planten, Rauwenhoff, Rost Onnes, Stinstra, Strens, Tielens, Tjeenk (Leuveling Tjeenk, de Bie Leuveling Tjeenk) en Wilkens. Negen zijn reeds eerder in Nederland’s Patriciaat opgenomen geweest, waarvan een aantal zeer lang geleden voor het laatst. Uiteraard zijn in die gevallen de gegevens aangevuld en waar nodig verbeterd. Van de vier families die nieuw zijn opgenomen, zijn er twee in de twintigste eeuw uitgestorven. De mogelijkheid voor publicatie hiervan in deze serie wordt voor het eerst sinds decennia weer geboden.
Elke genealogie bevat een korte inleiding waarin de familie met een aantal karakteristieken wordt gekenschetst. Als bijlage bij het voorwoord zijn van alle dertien families die karakteristieken in tabelvorm samengevat.
In een algemene inleiding beschrijft dr. Conrad Gietman de geschiedenis, het unieke karakter van de serie (in internationale context) en het belang van de Nederland’s Patriciaat, niet alleen voor de families maar ook als bron voor wetenschappelijk onderzoek. Deze tekst kan hier worden gedownload als pdf.
Kende de vorige uitgave al een aantal aanpassingen in de uiterlijke vorm, nieuw in dit deeltje is onder meer dat naast de portretten ook de familiewapens in kleur zijn afgebeeld.

Exemplaren van jaargang 96 kunnen worden verkregen bij Uitgeverij Verloren. Zie: www.verloren.nl

Ook diverse oudere jaargangen van Nederland’s Patriciaat  worden door Uitgeverij Verloren verkocht.
Meer informatie vindt u elders op hun website: www.verloren.nl.